Umowa z użytkownikiem

Tekst niniejszej umowy, na stałe umieszczony w sieci Internet pod adresem https://exmo.com/pl/docs/agreement/ zawiera wszystkie istotne warunki umowy i jest propozycją zawarcia umowy EXMO FINANCE LLP z Użytkownikiem korzystającym z Witryny i/lub Systemu w sieci Internet w domenie https://exmo.com/, na warunkach, o których mowa w tekście umowy. W ten sposób tekst niniejszej umowy jest ofertą publiczną.

Za prawidłową akceptacją niniejszej oferty uważana jest konsekwentna realizacja przez osobę trzecią następujących czynności:

 1. Zapoznanie się z warunkami umowy i wszystkich załączników do niej;
 2. Podanie wiarygodnych i aktualnych informacji, w tym unikalny login, adres e-mail, hasło, oraz wpisanie kodu captcha w formularz rejestracyjny znajdujący się w zakładce „Rejestracja” w sieci Internet w domenie https://exmo.com/pl/register;
 3. Wstawianie symbolu w specjalnym polu pod nagłówkiem „Warunki umowy akceptuję” w formularzu rejestracyjnym;
 4. Kliknięcie przycisku „Kontynuuj” w wypełnionym formularzu rejestracyjnym.

Od momentu pojawienia się komunikatu o dokonaniu rejestracji po kliknięciu przycisku „Kontynuuj” rejestracja na Witrynie jest zakończona, a warunki niniejszej umowy są wiążące dla zarejestrowanej osoby.

UWAGA: Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy, nie powinien rejestrować się na Witrynie https://exmo.com/ i korzystać z jej usług.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

Serwis i Użytkownik, korzystający z witryny w sieci Internet https://exmo.com/, zawarli umowę o następującej treści.

 1. Terminy i definicje
  1. W niniejszej umowie, jeśli z tekstu nie wynika innego, poniższe terminy oznaczają:

   Termin Definicja
   „Dane konta” Dane Użytkownika niezbędne do logowania w Systemie i jego użycia – login, hasło, adres e-mail i inne dane podane w trakcie i po rejestracji w Systemie.
   „Umowa pożyczki” Umowa pożyczki Narzędzi, której warunki są określone w pkt 7 Umowy.
   „Narzędzie” Pieniądze i Kryptowaluty stosowane podczas dokonywania Transakcji.
   „Kryptowaluta” Cyfrowa (krypto-) waluta, rozpowszechniana w przypadku braku jednego emitenta takiej waluty bezpośrednio pomiędzy posiadaczami takiej waluty.
   „Kurs” Proponowany przez Użytkownika stosunek kwoty Narzędzi i ceny do wymiany Narzędzi w Transakcji.
   „Konto osobiste”

   Ogół zabezpieczonych serwisów Systemu, stworzonych w wyniku rejestracji Użytkownika, za których pomocą Użytkownik ma możliwość publikowania Zlecenia dla dalszego zawierania Transakcji, oraz dawać Serwisowi polecenia przewidziane Umową.

   W Koncie osobistym wyświetlana jest informacja dotycząca otwartych i uchylonych Zleceń, dokonanych Transakcji, informacje na temat dostępnych Użytkownikowi środków pieniężnych i/lub Kryptowaluty oraz inne informacje przewidziane w funkcjach Serwisu.

   „Transakcja marginalna” Transakcja zawarta z wykorzystaniem Narzędzi udostępnionych przez Serwis na podstawie Umowy pożyczki.
   „Zlecenie” Oferta Użytkownika na zawarcie umowy na określonych warunkach
   „Oferta” Oferta na zawarcie umowy odpłatnego świadczenia usług, której tekst dostępny jest Użytkownikowi w domenie w sieci Internet https://exmo.com/pl/docs/offer/.
   „Polityka prywatności” Zasady gromadzenia, przechowywania, rozpowszechnienia i ochrony danych osobowych otrzymywanych od Użytkowników przez Serwis, które są integralną częścią Umowy, których treść jest dostępna Użytkownikowi w domenie w sieci Internet https://exmo.com/pl/docs/privacy_policy/.
   „Polityka przeciwdziałania legalizacji dochodów” Program w zakresie przeciwdziałania legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, które są integralną częścią Umowy, którego tekst jest dostępny Użytkowniku w domenie w sieci Internet https://exmo.com/pl/docs/aml.
   „Użytkownik” Osoba fizyczna-użytkownik Witryny i/lub Systemu posiadająca zdolność do czynności prawnych zgodnie z lokalnym prawem, która zawarła Umowę z Serwisem.
   „Witryna” Zbiór informacji, tekstów, elementów graficznych, projektów, obrazów, zdjęć, wideo i innych wyników działalności intelektualnej, oraz programów komputerowych, zawartych w systemie informatycznym zapewniającym dostępność takich informacji w sieci Internet w domenie https://exmo.com/.
   „Transakcja” Umowa odpłatnego przeniesienia praw na Kryptowaluty zawierana pomiędzy Użytkownikami.
   „Serwis” EXMO FINANCE LLP, osoba prawna zarejestrowana zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, numer rejestracyjny OC393235 z dnia 19 maja 2014, siedziba 49 STATION ROAD, POLEGATE, ENGLAND.
   „System” Zestaw programów i środków technicznych, stosowanych przez Serwis w trybie automatycznym do przetwarzania transakcji dokonywanych przez Użytkownika w Koncie osobistym.
   „Umowa” Niniejsza umowa z Użytkownikiem.
   „Strony” Serwis i Użytkownik.
   „Konto” Funkcjonalna część Systemu, która służy do ewidencji Narzędzi Użytkownika i operacji z nimi.
   „Cennik” Znajdująca się w sieci Internet i dostępna w domenie https://exmo.com/pl/docs/fees/ informacja o rozmiarach prowizji Serwisu i kosztów usług dodatkowych świadczonych przez Serwis.
   „Poziom marży” Kwota narzędzi na Koncie Użytkownika, niezbędnych do realizacji transakcji marginalnej, podawana w stosunku procentowym do kwoty Narzędzi świadczonych Usług na podstawie Umowy pożyczki.
   „Czat” Funkcja Systemu, która służy do wysyłania i odbierania wiadomości pomiędzy Użytkownikami.
  2. Wszystkie pozostałe terminy i definicje występujące w tekście Umowyinterpretowane są przez Strony zgodnie z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii i określonymi w sieci Internet zwykłymi zasadami interpretacji odpowiednich terminów.
  3. Nazwy punktów (artykułów) Umowy przeznaczone są wyłącznie dla wygody korzystania z tekstu Umowy i nie mają dosłownego znaczenia prawnego.
 2. Przedmiot Umowy
  1. Umowa reguluje zasady zapewniania przez Serwis dostępu do Witryny i Systemu, otrzymywania informacji o opublikowanych Zleceniach, o oferowanym Użytkownikom Kursie, dokonanych Transakcjach, oraz publikacji Zleceń i zawierania Transakcji na podstawie tych Zleceń.
  2. Serwis zapewnia Użytkownikowi dostęp do Witryny i możliwość korzystania z Systemu oraz świadczy inne usługi w sposób i na warunkach przewidzianych Umową. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny i Systemu zgodnie z warunkami Umowy i do zapłaty za usługi Serwisu w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie i innych umowach między Stronami.
  3. Integralnymi częściami Umowy są Polityka prywatności, Polityka przeciwdziałania legalizacji dochodów, Cennik i Oferta w odpowiednich aktualnych wersjach.
 3. Dostęp do Systemu, rejestracja i korzystanie z Czatu
  1. Serwis zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji dotyczących Systemu, Kursu oferowanego przez innych Użytkowników, zawartych Transakcji oraz Zleceń opublikowanych w celu rejestracji w Systemie.
  2. W celu uzyskania dostępu do Systemu Użytkownik zarejestruje się w Systemie, po czym będzie miał dostęp do Konta osobistego w Systemie według Danych konta użytkownika.
  3. Użytkownik samodzielnie wybiera hasło podczas rejestracji w Systemie. Hasło może być zmienione przez Użytkownika w dowolnym momencie po rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony hasła i Danych konta przed osobami trzecimi, Użytkownik samodzielnie określa sposób zachowania określonych informacji i podejmuje działania w zakresie zapobiegania ich kompromentacji. W przypadku utraty lub kompromentacji hasła i/lub Danych konta użytkownika oraz w przypadku nielegalnego wykorzystania przez osoby trzecie dostępu do Konta osobistego, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym działu obsługi klienta Serwisu. Do czasu otrzymania takiej wiadomości wszystkie działania podejmowane za pomocą Konta osobistego Użytkownika będą traktowane jako dokonane przez Użytkownika.
  4. Korzystanie przez jednego Użytkownika z dwóch i więcej Kont osobistych jest zabronione i traktowane przez Serwis jako naruszenie Umowy.
  5. Po doładowaniu Konta Użytkownikowi będzie dostępne korzystanie z Czatu. Przy tym podczas korzystania z Czatu Użytkownikowi zabroniono:
   1. obrażanie i grożenie innym Użytkownikom oraz administracji witryny (w przypadku naruszenia tego punktu możliwy jest permanentny ban użytkownika, który naruszył tę regułę);
   2. użycie wulgaryzmów w każdej formie we wszystkich językach;
   3. wypowiadanie się w celu nawoływania do nienawiści etnicznej, propagowania przemocy w każdej formie, obrażanie uczuć religijnych innych Użytkowników;
   4. rozpowszechnianie linków w każdej formie;
   5. publikowanie wiadomości z użyciem wyłącznie wielkich liter;
   6. umieszczenie jednotypowych informacji, jednego powtarzającego się zwrota;
   7. wezwanie do sprzedaży i zakupu Narzędzi;
   8. promowanie produktów i usług innych firm;
   9. fludzenie, spamowanie, rozmowy na tematy niezwiązane z kryptowalutą i giełdą;
   10. podanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o giełdzie.
 4. Konto
  1. Po rejestracji w Systemie Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta w Koncie osobistym. Użytkownik uprawniony jest do wykonywania operacji na Koncie i za pomocą Konta osobistego dawania zleceń Systemowi do dokonania operacji na Koncie w trybie automatycznym.
  2. Serwis podaje informacje niezbędne do doładowania Konta i wypłaty Narzędzi z Konta w Koncie osobistym Użytkownika.
  3. W celu doładowania Konta Użytkownikowi należy dokonać przelewu Narzędzi na konto podane przez Serwis w Koncie osobistym Użytkownika. Użytkownik samodzielnie pokrywa wszystkie opłaty i usługi związane z przelewem oraz bierze na siebie ryzyko podania błędnych danych podczas przelewu.
  4. Konto uważane jest za doładowane przez Użytkownika w momencie otrzymania odpowiedniej kwoty środków pieniężnych na rachunku bankowym Serwisu lub w momencie odbicia odpowiedniego zapisu w portfelu Serwisu, pod warunkiem uzyskania nie mniej niż 6 (sześciu) potwierdzeń.
  5. Serwis zobowiązany jest do przyjęcia od Użytkowników Kryptowaluty, ich przechowywania, prowadzenia ich ewidencji, realizacji na zlecenie Użytkownika transakcji z nimi i wydawania Kryptowaluty Użytkownikowi na jego żądanie.
  6. Serwis prowadzi ewidencję środków pieniężnych zapisanych na Koncie. Przy tym Serwis nie przechowuje środki pieniężne Użytkowników. Rozliczenia pieniężne podczas doładowania Konta oraz po realizacji Transakcji pomiędzy Użytkownikami, dokonywane są przez osoby trzecie (agregatory płatności, kredytowe i inne organizacje). Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania takich osób trzecich.
  7. Wszystkie operacje na Koncie odbywają się w imieniu Użytkownika. O ile nie postanowiono inaczej w Umowie lub innych umowach pomiędzy Stronami, Serwis nie przyjmuje żadnych zleceń dotyczących dokonywania operacji na Koncie Użytkownika od osób trzecich.
  8. Wszelkie Narzędzia, zapisywane na Konto, należą do Użytkownika. Serwis ma prawo bez zezwolenia Użytkownika zablokować Narzędzia zapisywane na Konto, albo odpisać Narzędzia z Konta tylko w przypadkach przewidzianych Umową.
  9. Konto Użytkownika w systemie nie jest i nie może być uznane za depozytowe i/lub dochodowe konto, i na saldo Narzędzi na Koncie Użytkownika nie są naliczane odsetki, a Serwis nie ma przed Użytkownikiem zobowiązań do zapłaty tych odsetek.
  10. Dla wypłaty Narzędzi z Konta, Użytkownik musi wypełnić formularz przeznaczony do wypłaty Narzędzi, z wykorzystaniem Konta osobistego. Przy tym Użytkownikowi na podany podczas rejestracji w Systemie adres e-mail zostanie wysłany komunikat na temat konieczności potwierdzenia lub rezygnacji z wypłaty. W przypadku rezygnacji z wypłaty Narzędzi lub nie potwierdzenia przez Użytkownika takiej operacji Narzędzia pozostaną na Koncie.
  11. System wyznaczył ograniczenia na wypłatę Narzędzi:
   1. Użytkownik nie może wypłacić Narzędzia wcześniej niż 3 (trzy) dni od daty zmiany Danych konta Użytkownika w Systemie (w przypadku zmiany lub odzyskiwania hasła oraz w przypadku zmiany sposobu autoryzacji).
 5. Kolejność dokonania Transakcji
  1. Transakcje w Systemie zawierane są na podstawie Zleceń opublikowanych przez Użytkowników i zgodnie z warunkami określonymi przez Strony na podstawie wstępnych warunków odpłatnego wywłaszczenia praw na Kryptowalutę. Przy tym Serwis w żadnym wypadku nie jest stroną Transakcji. Wszystkie Transakcje zawierane są pomiędzy Użytkownikami za informacyjnym pośrednictwem Serwisu.
  2. Serwis pobiera od Użytkowników prowizję przy przeprowadzaniu Transakcji. Wysokość prowizji ustalana jest na podstawie Cennika.
  3. W celu opublikowania Zlecenia Użytkownik musi doładować swoje Konto na kwotę Narzędzi, określoną w publikowanym Zleceniu, i wypełnić na stronie Witryny „Przetargi” albo „Wymiana” w zależności od rodzaju Zlecenia specjalny formularz, przewidziany dla każdego rodzaju Zlecenia określonego w pkt 6 Umowy.
  4. Zlecenie Użytkownika rejestrowane jest w Systemie po sprawdzeniu obecności wystarczającej kwoty Narzędzi na Koncie. Serwis kontroluje możliwość Użytkowników dokonywać Transakcji i w ten sposób zwiększa zaufanie Użytkowników do siebie i zmniejsza ryzyko niewykonania przez Użytkownika zobowiązań wynikających z Transakcji. System nie rejestruje Zlecenie w przypadku niewystarczającej kwoty Narzędzi na Koncie do wykonania Transakcji na podstawie opublikowanego Zlecenia.
  5. Użytkownik nie może publikować więcej niż 20 (dwadzieścia) Zleceń w ciągu jednego dnia. System nie rejestruje Zlecenia powyżej określonej liczby.
  6. Zlecenie może być odwołane przez Użytkownika do momentu jego pełnej realizacji.
  7. Opublikowane Zlecenie jest dostępne dla wszystkich Użytkowników aż do momentu jego realizacji lub do momentu odwołania takiego Zlecenia. Opublikowane Zlecenie jest ofertą handlową Użytkownika na zawarcie Transakcji.
  8. Transakcja na podstawie opublikowanego Zlecenia zawiera się w przypadku, gdy System rejestruje Zlecenie przeciwstawne, opublikowane przez innego Użytkownika. Za Zlecenia przeciwstawne uważane są Zlecenia z tym samym typem wymiany i Kursem, ale w odwrotnej orientacji. Przy tym rejestracja przez System Zleceń przeciwstawnych przyznaje się Użytkownikami za akceptację Zleceń. Zlecenie uznaje się za spełnione w momencie rejestracji przez System Zlecenia przeciwstawnego.
  9. Zlecenie może być zrealizowane w części. Przy tym System wystawi nowe Zlecenie w wysokości niezrealizowanego salda w stosunku do początkowo opublikowanego Zlecenia.
  10. Realizacja Transakcji odbywa się przelewem na Konto należnych Użytkownikom Narzędzi podanych w Zleceniach przeciwstawnych. Przelew podanych Narzędzi odbywa się przez System automatycznie. Przy tym działania Systemu uważane są za dokonane w imieniu Użytkowników.
  11. Działania Użytkownika dotyczące publikacji Zleceń, odwołania Zleceń, zawierania Transakcji i realizacji Transakcji wyświetlane są w Koncie osobistym Użytkownika
  12. Informacje o dokonanych Transakcji z tytułu Zleceń dostępne są dla wszystkich Użytkowników na Witrynie w ciągu terminu określonego przez Serwis.
 6. Rodzaje Zleceń
  1. Proste zlecenie kupna
   1. Za Proste zlecenie kupna uważana jest oferta Użytkownika na zakup określonej kwoty Narzędzi według Kursu ustalonego przez Użytkownika.
   2. Do publikacji Prostego zlecenia Użytkownik wypełni w Koncie osobistym formularz przeznaczony do Prostego zlecenia kupna, podając informacje na temat kwoty Narzędzia i Kursu.
   3. Proste zlecenie kupna może być zrealizowane według niższego Kursu niż określony w opublikowanym Zleceniu. Użytkownikowi zwraca się nadmiernie zapłacona prowizja. Wykonanie Zlecenia według większego Kursu, niż określony w opublikowanym Zleceniu, jest zabronione.
  2. Proste Zlecenie sprzedaży
   1. Za Proste zlecenie sprzedaży uważana jest oferta Użytkownika na zakup określonej kwoty Narzędzi według Kursu ustalonego przez Użytkownika.
   2. Do publikacji Prostego zlecenia Użytkownik wypełni w Koncie osobistym formularz, przeznaczony do Prostego zlecenia sprzedaży, podając informacje na temat kwoty Narzędzia i Kursu.
   3. Podczas publikowania Prostego zlecenia sprzedaży Użytkownik ma możliwość korzystania z funkcji Systemu „Stop loss” i „Trailing Stop”. Podstawą do korzystania z określonych funkcji Systemu jest oznaczanie naprzeciwko odpowiedniego pola w formularzu na opublikowanie Prostego zlecenia sprzedaży.
   4. Do korzystania z funkcji Systemu „Stop loss” Użytkownik w formularzu Zlecenia podaje minimalną cenę realizacji Zlecenia. W przypadku spadku Kursu w Systemie Zlecenie opublikowane przez Użytkownika zostanie zrealizowane po osiągnięciu wartości podanej w polu „Stop loss”.
   5. Do korzystania z funkcji Systemu „Trailing Stop” Użytkownik w formularzu Zlecenia podaje informacje na temat kwoty sprzedanych Narzędzi, pozycji „Trailing Stop” i „Stop loss”. Przy tym Narzędzia będą oferowane do sprzedaży według maksymalnego Kursu w Systemie. Jeśli Kurs w Systemie będzie wzrastać i powiększać się na pozycję wskazaną w rubryce „Trailing Stop”, Kurs Zlecenia opublikowanego przez Użytkownika proporcjonalnie wzrośnie. Przy tym pozycja „Stop loss” również wzrośnie do poziomu określonego w pozycji „Trailing Stop”.
  3. Zlecenie kupna po cenie rynkowej
   1. Za Zlecenie kupna po cenie rynkowej uważana jest oferta Użytkownika na zakup określonej kwoty Narzędzi bez podania Kursu.
   2. Do publikacji Zlecenia Użytkownik wypełni w Koncie osobistym formularz, przeznaczony do Zlecenia kupna po cenie rynkowej, podając informacje na temat kwoty potrzebnych Narzędzi.
   3. Realizacja Zlecenia odbywa się według najniższego Kursu wśród Zleceń wystawionych przez Użytkowników.
   4. Wynagrodzenie Serwisu w takim przypadku pobierane jest w momencie Transakcji.
  4. Zlecenie sprzedaży po cenie rynkowej
   1. Za Zlecenie sprzedaży po cenie rynkowej uważana jest oferta Użytkownika na sprzedaż określonej ilości Narzędzi bez podania Kursu.
   2. Do publikacji Zlecenia Użytkownik musi wypełnić w Koncie formularz przeznaczony dla Zlecenia sprzedaży po cenie rynkowej, podając informacje na temat kwoty sprzedanych Narzędzi.
   3. Realizacja Zlecenia odbywa się według największego Kursu wśród Zleceń wystawionych przez Użytkowników.
   4. Wynagrodzenie Serwisu w takim przypadku pobierane w momencie Transakcji.
  5. Złożone zlecenie kupna i sprzedaży
   1. Za Złożone zlecenie kupna i sprzedaży uważana jest oferta Użytkownika na zakup określonej kwoty Narzędzi według Kursu określonego przez Użytkownika i na sprzedaż zakupionej kwoty Narzędzi według Kursu określonego przez Użytkownika. W ten sposób, po opublikowaniu przez Użytkownika Złożonego zlecenia kupna i sprzedaży System opublikuje Proste zlecenie kupna, a po realizacji Transakcji Prostego zlecenia kupna System opublikuje Proste zlecenie sprzedaży.
   2. Do publikacji Zlecenia Użytkownik wypełni w Koncie osobistym formularz przeznaczony do Złożonego zlecenia sprzedaży i kupna, podając informacje na temat kwoty zakupionego Narzędzia i Kursu zakupu oraz Kurs sprzedaży zakupionych Narzędzi.
   3. Dla danego rodzaju Zlecenia stosowane są zasady określone dla Prostego zlecenia kupna i Prostego zlecenia sprzedaży, z właściwymi dla Złożonego zlecenia kupna i sprzedaży cechami.
 7. Kolejność wykonywania Transakcji marginalnych
  1. W określonych w Umowie przypadkach Serwis zapewnia Użytkownikowi możliwość zawarcia Transakcji marginalnej będącą świadczeniem Użytkownikowi określonej kwoty Narzędzi przez Serwis na zasadach zwrotu i odpłatności.
  2. Dokonywanie Transakcji marginalnej dozwolono jest podczas publikowania następujących rodzajów Zleceń:
   1. Proste zlecenia sprzedaży;
   2. Proste zlecenia kupna;
   3. Złożone zlecenia kupna i sprzedaży, ale tylko w części kupna Narzędzi;
  3. Podstawą do zawarcia Transakcji marginalnej jest odpowiednie oznaczenie obok pola „Udzielanie pożyczki” przez Użytkownika podczas wypełniania niezbędnego formularza.
  4. Narzędzia są dostarczane przez Serwis Użytkownikowi do momentu wykonania wystawionego Zlecenia poprzez zaliczenie ich na Konto Użytkownika.
  5. Od momentu zaliczenia na Konto Użytkownika Narzędzia Umowa pożyczki uważana jest za zawartą. Przy tym warunki Umowy pożyczki są określane w następujący sposób:
   1. Za Kwotę pożyczki uważana jest kwota Narzędzi przelanych przez Serwis na Konto Użytkownika;
   2. Narzędzia są dostarczane przez Serwis Użytkownikowi w celu realizacji Transakcji na warunkach Zlecenia opublikowanego przez Użytkownika;
   3. Narzędzia są dostarczane przez Serwis Użytkownikowi do momentu wykonania Transakcji z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w pkt 7.9 Umowy;
   4. Zwrot dostarczonych Narzędzi odbywa się w sposób opisany w pkt 7.8 Umowy.
  6. W celu realizacji Transakcji marginalnej, Użytkownik musi posiadać na Koncie wymagany Poziom marży.
  7. Poziom marży wynosi 100% (sto procent) od kwoty dostępnych Narzędzi na Transakcji marginalnej. Poziom marży może być zmieniony w uzgodnieniu z Serwisem, ale nie może wynosić mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) od kwoty dostępnych Narzędzi.
  8. W przypadku realizacji Transakcji marginalnej na podstawie Zlecenia zgodnie z określonymi parametrami Użytkownika, Serwis pobiera z Konta Użytkownika Narzędzia w kwocie równej kwocie Narzędzi udzielonych na podstawie Umowy pożyczki oraz prowizję Serwisu. Kwota prowizji Serwisu ustalana jest zgodnie z Cennikiem.
  9. Jeśli w wyniku realizacji Transakcji marginalnej u Użytkownika powstaje zadłużenie na Koncie w Systemie, Serwis ma prawo ograniczyć korzystanie z Konta osobistego do momentu wpłaty w wysokości wymaganej do spłaty zadłużenia na Koncie w Systemie. Przy tym Użytkownik zobowiązany jest doładować Konto, na którym powstało zadłużenie przed Serwisem, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych od momentu powstania tego zadłużenia.
  10. W przypadku zagrożenia niedoboru Poziomu marży na Koncie Użytkownika, Serwis ma prawo według własnego uznania i bez powiadomienia Użytkownika podjąć decyzję o natychmiastowym wykonaniu Zlecenia lub jego cofnięciu. Działania te nie są naruszeniem zobowiązań ze strony Serwisu.
 8. Zapobieganie nielegalnego korzystania z Serwisu i Systemu
  1. Użytkownikowi zabrania się zawierania transakcji podobnych Transakcjom, pomijając tryb składania Zleceń za pomocą wiadomości prywatnych lub innych funkcji Witryny i/lub Systemu:
   1. Prywatna wiadomość, na którą otrzymano skargę od jednego z użytkowników biorących udział w korespondencji, automatycznie staje się nieprywatną i dostępną moderatorom i administracji.
  2. Użytkownikowi zabroniono korzystać z Witryny i/lub Systemu w inny sposób, niż jest to przewidziane w Umowie, w szczególności, Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na Witrynie reklamy, z wyjątkiem przypadków, gdy Strony zawarły odpowiedni aneks.
  3. Użytkownikowi zabroniono korzystać z Witryny i/lub Systemu w każdym nielegalnym celu, w tym: pranie dochodów pochodzących z przestępstwa, finansowanie terroryzmu, prowadzenie działalności ekstremistycznej.
  4. Użytkownik zobowiązany jest w czasie wykonywania Transakcji przejść procedurę identyfikacji ustaloną przez System lub przez osoby trzecie (agregatorami płatności, kredytowymi i innymi organizacjami), i spełniać inne wymagania ustawodawstwa Wielkiej Brytanii w zakresie przeciwdziałania praniu (legalizacji) dochodów uzyskanych z działalności przestępczej.
 9. Ostrzeżenie o ryzykach
  1. Użytkownik gwarantuje, że zna podstawowe zasady działania Kryptowalut oraz charakterystyki Kryptowalut wpływające na ich wartość. Użytkownik gwarantuje, że ma możliwość dokonywania transakcji z Kryptowalutami oraz że Użytkownik jest w pełni zdolny do działania zgodnie z własnym prawem.
  2. Użytkownik rozumie, że Serwis wyświetla na Witrynie Kurs, na którego podstawie dokonywane są Transakcje, i że taki Kurs jest ustawiony przez samych Użytkowników. Serwis w żaden sposób nie wpływa na Kurs, wybierany przez Użytkowników, Serwis nie daje zalecenia dotyczące ustalenia Kursu i nie prowadzi prognozowanie takiego Kursu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko ekonomiczne, związane z wyborem danego Kursu. Serwis nie gwarantuje Użytkownikowi, że Transakcja zostanie dokonana i że warunki takiej Transakcji będą atrakcyjne dla Użytkownika.
  3. Użytkownik rozumie, że Serwis nie ma odniesienia do realizacji operacji i/lub transakcji z Kryptowalutami, więc Serwis nie bierze na siebie żadnej gwarancji w odniesieniu do terminów i/lub możliwości dokonania operacji i/lub transakcji z Kryptowalutami niezbędnych do dokonania Transakcji.
  4. Użytkownik rozumie, że wszelkie operacje z Kryptowalutami noszą charakter nieodwracalny i że zwrot otrzymanego z Transakcji jest możliwy jedynie na podstawie aneksu z innym Użytkownikiem.
 10. Własność intelektualna i ograniczenia podczas korzystania z Witryny i Systemu
  1. Witryna i System obejmują wyniki działalności intelektualnej, należące do Serwisu, jego podmiotów afiliowanych i innych powiązanych stron, sponsorów, partnerów, pracowników, wszystkich osób działających w imieniu Serwisu, osób trzecich.
  2. Korzystając z Witryny i Systemu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że System, zawartość Witryny i struktura zawartości Witryny są chronione prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i innymi prawami własności intelektualnej, i że te prawa są ważne i chronione we wszystkich formach, na wszystkich nośnikach i w odniesieniu do wszystkich technologii, zarówno obecnie istniejących jak i opracowanych lub stworzonych w przyszłości. Żadne prawa do zawartości Witryny i Systemu nie przechodzą do Użytkownika w wyniku korzystania z Witryny i Systemu i zawarcia Umowy.
  3. w celu uniknięcia ewentualnych naruszeń Użytkownikowi zabroniono:
   1. kopiować i/lub rozpowszechniać każde przedmioty praw własności intelektualnej umieszczonych na Witrynie i/lub w Systemie, z wyjątkiem przypadków, gdy taka funkcja jest dostępna na Witrynie i/lub w Systemie;
   2. kopiować lub w inny sposób korzystać z oprogramowania Witryny i/lub Systemu oraz ich układów;
   3. umieszczać na Witrynie i/lub w Systemie dane osobowe osób trzecich bez ich zgody;
   4. modyfikować w każdy sposób oprogramowanie Witryny i/lub Systemu, wykonywać czynności, mające na celu zmianę funkcjonowania i działania Witryny i/lub Systemu;
   5. używać obraźliwych i naruszających prawa i wolności innych osób i grup osób słów jako nazw podczas rejestracji (nick, pseudonim).
 11. Odpowiedzialność Stron
  1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy, prawa Wielkiej Brytanii, norm moralności i obyczajności, albo w przypadku zmowy z innymi Użytkownikami w celu naruszenia warunków Umowy, Serwis ma prawo do blokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, blokowania lub ograniczenia dostępu z wykorzystaniem Konta osobistego Użytkownika do niektórych lub wszystkich funkcji Systemu.
  2. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Narzędzi przekazanych przez Serwis Użytkownikowi na podstawie Umowy pożyczki, o którym mowa w pkt 7.9 Umowy, Serwis blokuje Konto osobiste Użytkownika do zwrotu tych Narzędzi. Serwis ma prawo do żądania od Użytkownika zapłaty kary umownej w wysokości 1% (jeden procent) od udzielonych Użytkownikowi Narzędzi na podstawie Umowy pożyczki, za każdy dzień zwłoki.
  3. W przypadku wykrycia przypadków naruszenia przez Użytkownika pkt 8.3 Umowy, Serwis ma prawo usunąć Konto osobiste Użytkownika i żądać odszkodowania.
  4. Serwis nie odpowiada za działanie Witryny i/lub Systemu i nie gwarantuje jego bezawaryjnej pracy. Serwis również nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji zamieszczonych na Witrynie i/lub w Systemie i możliwości nieprzerwanego dostępu do informacji o Zleceniach i zrealizowanych Transakcjach, możliwości publikacji Zleceń i zawierania Transakcji.
  5. Użytkownik korzysta z Witryny i Systemu w takiej postaci, w jakiej są przedstawione, na własne ryzyko. Serwis nie gwarantuje osiągnięcia żadnych efektów w wyniku korzystania z Witryny i/lub Systemu.
  6. Serwis nie gwarantuje, że Witryna i System spełniają wymagania Użytkownika, że dostęp do Witryny i/lub Systemu będzie nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów.
 12. Warunki specjalne
  1. Witryna i System może zawierać linki do innych witryn (witryny osób trzecich). Wymienione osoby trzecie i ich zawartość nie są sprawdzane przez Serwis na zgodność z tymi lub innymi wymaganiami (rzetelność, kompletność, zgodność z przepisami itp.). Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje, materiały zamieszczone na witrynach osób trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pomocą Witryny i/lub Systemu, w tym za wszelkie opinie lub stwierdzenia wyrażone na witrynach osób trzecich, reklamę itp., oraz za dostępność takich witryn lub zawartości oraz skutki ich wykorzystania przez Użytkownika.
  2. Serwis ma prawo do dokonania cesji i przelania wierzytelności dotyczących wszelkich zobowiązań powstałych z tytułu Umowy. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na cesję i przelanie wierzytelności osobom trzecim. O cesji i/lub przelaniu wierzytelności Serwis informuje Użytkownika poprzez zamieszczanie odpowiedniej informacji na Witrynie i/lub w Systemie.
  3. Biorąc pod uwagę specyfikę transakcji Serwis nie prowadzi politykę zwrotu pieniędzy za transakcje (chargeback). Dokonując transakcji Użytkownik zgadza się i samodzielnie ponosi wszelkie ryzyka związane z realizacją transakcji. Do serwisu nie mogą być zgłaszane żadne roszczenia z tytułu anulowania Transakcji. Serwis nie zbiera i nie przetwarza żadnych podań na zwrot i/lub anulowanie operacji.
 13. Tryb rozstrzygania sporów
  1. Wszelkie spory, niezgodności i roszczenia wynikające w związku z wykonywaniem, odstąpieniem lub uznaniem nieważności Umowy, Strony rozwiązują w drodze polubownej. Strona, która ma jakiekolwiek roszczenia lub niezgodności, kieruje do drugiej Strony komunikat z podaniem powstałych roszczeń i/lub niezgodności.
  2. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi na komunikat przez Stronę, która go skierowała, w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty wysłania odpowiedniego komunikatu, lub w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez Strony w sprawie powstałych roszczeń i/lub niezgodności, spór podlega rozstrzygnięciu w sądzie właściwym dla siedziby Serwisu.
 14. Zmiana warunków Umowy
  1. Serwis ma prawo do jednostronnej zmiany warunków Umowy, Polityki prywatności, Polityki przeciwdziałania legalizacji dochodów, Cennika i Oferty, przy czym takie zmiany wchodzą w życie po upływie 3 (trzech) dni od chwili opublikowania nowej wersji odpowiednich dokumentów.
  2. Podczas każdego kolejnego odwiedzenia Witryny przed rozpoczęciem korzystania z Konta osobistego Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z nową wersją Umowy, Polityki prywatności, Polityki przeciwdziałania legalizacji dochodów, Cennika i Oferty. Dalsze korzystanie z Witryny i Systemu oznacza zgodę Użytkownika z warunkami nowej wersji odpowiednich dokumentów.
  3. W przypadku niezgody Użytkownika z warunkami nowej wersji Umowy, Polityki prywatności, Polityki przeciwdziałania legalizacji dochodów, Cennika i Oferty, Użytkownik przestaje korzystać z Witryny po realizacji wszystkich zawartych Transakcji z innymi Użytkownikami.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Z wyjątkiem przypadków określonych Umową i obowiązującym prawem Wielkiej Brytanii, wszystkie komunikaty, wiadomości i dokumenty w ramach wykonywania przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy, powinny być skierowane i uważane za otrzymane przez Strony w przypadku skierowania ich pocztą elektroniczną z właściwego adresu jednej ze Stron na właściwy adres innej. Za właściwe adresy uznawane są:
   1. dla Użytkownika: adres e-mail podany w Koncie osobistym Użytkownika.
   2. dla Serwisu support@exmo.com.
  2. Serwis i wszystkie wynikające z niego stosunki prawne regulowane są przepisami prawa Wielkiej Brytanii, bez względu na ich normy kolizyjne. Wszelkie wynikające spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.
  3. Uznanie przez sąd postanowień Umowy za nieważne lub niewykonalne nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Umowy.