EXMO的新闻

付款系统发生变化

各位用户!


服务器时间 下午11.00点, 费率将在以下付款系统发生变化:

充值

AdvCash (RUB) 3 %
Capitalist (RUB) 2 %
OKPAY (RUB) 2 %
AdvCash (USD) 2 %
Perfect Money (USD) 4 %

提现

Webmoney (USD) 3 %
AdvCash (USD) 1 %
Perfect Money (USD) 0.5 %

其他费率不变。
请注意!

谢谢你和我们在一起!
Exmo 团队。
{{$ext_scripts_yandex}}