Dokumenty regulacyjne EXMO

Polityka AML

Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy (AML) i polityka “poznaj swojego klienta” (KYC)

Polityka zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i znajomość polityki waszego klienta” (dalej – „AML / Polityka KYC”) jest przeznaczona do zapobiegania i łagodzenia ewentualnych zagrożeń związanych z EXMO, uczestniczących w jakiejkolwiek nielegalnej działalności.

Zarówno międzynarodowe, jak i lokalne przepisy wymagają, aby EXMO realizowała skuteczne procedury wewnętrzne i mechanizmy zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, handlu narkotykami i ludźmi, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, korupcji i przekupstwu oraz podejmowania działań w przypadku jakiejkolwiek formy podejrzanej działalności po stronie jej użytkowników.

AML / Polityka KYC obejmuje następujące zagadnienia stosownie procedury weryfikacji, przeznaczenia Pracownika ds. przestrzegania przepisów, monitorowania transakcji i oceny ryzyka.

Jednym z międzynarodowych standardów zapobiegania nielegalnej działalności jest dokładna weryfikacja klientów („CDD”). W ten sposób EXMO wdrożyła własne procedury weryfikacji według surowych standardów walki z praniem brudnych pieniędzy i procedur „Poznaj swojego klienta”.

Procedura uwierzytelniania EXMO wymaga, aby Użytkownik złożył do EXMO wiarygodne, niezależne dokumenty źródłowe, dane lub informacje (np. numer identyfikacyjny, międzynarodowy paszport, wyciąg z banku, rachunek za media). Do takich celów EXMO zastrzega sobie prawo zbierać informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika do celów zgodności z AML / Polityką KYC.

EXMO zastrzega sobie prawo do badania określonych Użytkowników, którzy zostali zidentyfikowani jako niebezpieczni lub podejrzani. EXMO podejmie kroki w celu potwierdzenia autentyczności dokumentów i informacji dostarczonych przez Użytkowników. Wszystkie metody prawne podwójnej weryfikacji tożsamości będą wykorzystywane.

EXMO zastrzega sobie prawo do ciągłej weryfikacji tożsamości Użytkownika, zwłaszcza, gdy jego dane identyfikacyjne zostały zmienione lub jego działalność wydaje się podejrzana (nietypowa dla tego Użytkownika). Ponadto, EXMO zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkowników zaktualizowanych dokumentów, nawet jeśli wcześniej zostały uwierzytelnione.

Informacje identyfikacji użytkownika będą zbierane, przechowywane, wykorzystywane i chronione ściśle zgodnie z Polityką prywatności EXMO i odpowiednimi przepisami.

Po potwierdzeniu tożsamości użytkownika EXMO może odstąpić od potencjalnej odpowiedzialności prawnej w sytuacji, gdy Usługi są wykorzystywane do prowadzenia nielegalnej działalności.

Użytkownicy, którzy zamierzają korzystać z kart płatniczych w związku z korzystaniem z usług EXMO, muszą przejść weryfikację karty zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej EXMO.

Pracownikiem ds. przestrzegania przepisów jest osoba upoważniona przez EXMO, której obowiązkiem jest zapewnienie skutecznej realizacji i zapewnienie przestrzegania polityki AML/KYC. Obowiązkiem pracownika ds. przestrzegania przepisów jest kontrola nad wszystkimi aspektami EXMO w walce z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem walki antyterrorystycznej, w tym, ale nie ograniczając się do nich:

  • Zbieranie informacji o tożsamości użytkowników;
  • Tworzenie i aktualizacja polityk wewnętrznych i procedur służących do zakończenia, rozpatrywania i przechowywania wszystkich raportów i zapisów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • Monitorowanie transakcji i badanie wszelkich istotnych odchyleń od normalnej działalności;
  • Wdrożenie systemu zarządzania zapisami do odpowiedniego przechowywania i wyszukiwania dokumentów, plików, formularzy i dzienników;
  • Regularna aktualizacja oceny ryzyka;
  • Zapewnienie organom ścigania informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pracownik ds. przestrzegania przepisów ma prawo współpracować z organami ścigania, które biorą udział w zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej nielegalnej działalności.

Użytkownicy są sprawdzani nie tylko w drodze weryfikacji ich tożsamości (kim oni są), ale, co ważniejsze, poprzez analizę ich szablonów transakcyjnych (czym oni się zajmują). Dlatego EXMO opiera się na analizie danych jako narzędziu oceny ryzyka i wykrywania podejrzeń. EXMO wykonuje wiele zadań związanych z przestrzeganiem przepisów, w tym zbieranie danych, filtrowanie, prowadzenie ewidencji, kierowanie śledztwem i raportowanie. Funkcje systemu obejmują:

  • Codzienna weryfikacja Użytkowników pod względem obecności uznanych „czarnych list” (na przykład, OFAC), agregacja przekazywania do kilku punktów danych, wprowadzanie użytkowników do list opinii i obsługi, otwieranie spraw w celu ich badania, gdy jest to konieczne, wysyłanie wiadomości wewnętrznych i wypełnianie raportów statutowych, jeśli ma to zastosowanie;
  • Zarządzanie sprawami i dokumentami.

Co do polityki AML / KYC, EXMO będzie monitorować wszystkie transakcje i zastrzega sobie prawo do zapewnienia tego, aby wiadomości o charakterze podejrzanym były przekazywane odpowiednim organom ścigania przez pracownika ds. przestrzegania przepisów; żądania od Użytkownika dowolnych dodatkowych informacji i dokumentów w przypadku podejrzanych transakcji; zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika, jeśli EXMO ma uzasadnione podejrzenie, że taki Użytkownik bierze udział w nielegalnej działalności.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, a pracownik ds. przestrzegania przepisów codziennie będzie monitorował transakcje użytkowników, aby ustalić, czy należy informować o takich transakcjach i traktować je jako podejrzane lub które z nich powinny być traktowane jako bona fide.

EXMO, zgodnie z międzynarodowymi wymogami, stosuje podejście oparte na ocenie ryzyka w celu walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Przyjmując podejście oparte na ocenie ryzyka, EXMO może zapewnić, aby środki zapobiegania lub łagodzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu były współmierne do ujawnionych ryzyk.