Dokumenty regulacyjne EXMO

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR EXMO.COM (w dalszej treści „Witryna”).

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem jest elektroniczną umową między Panem/Panią (w dalszej treści „Użytkownik”) a Exmo Finance LLP, firmą, zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem Anglii i Walii, firma jest zarejestrowana pod numerem OC393235, z siedzibą 49 Station Road, Polegate, East Sussex, BN26 6EA (w dalszej treści „EXMO”) w sprawie korzystania przez Pana/Panią z niniejszej strony internetowej, wszystkich usług, produktów i treści udzielonych przez EXMO.

Tekst niniejszej Umowy z Użytkownikiem stale znajdujący się pod adresem https://exmo.com/pl/docs/agreement/ zawiera wszystkie istotne wymagane warunki otwartej oferty publicznej EXMO. Tworzenie przez Pana/Panią konta lub korzystanie z jakichkolwiek Usług, jest potwierdzeniem tego, że przeczytałeś, zrozumiałeś i w pełni zaakceptowałeś warunki tej obowiązującej Umowy z Użytkownikiem wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami i załącznikami do niej.

ODPOWIEDNIO AKCEPTOWANIEM NINIEJSZEJ OFERTY JEST SPEŁNIENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NASTĘPUJĄCYCH KROKÓW:

 • ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI UMOWY I WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI DO NIEJ;
 • WPROWADZENIE RZECZYWISTEJ I AKTUALNEJ INFORMACJI, W TYM AUTENTYCZNEGO LOGINU, ADRESU E-MAIL, HASŁA, A TAKŻE WPROWADZENIE KODU CAPTCHA DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZAKŁADCE „REJESTRACJA” NA STRONIE HTTPS://EXMO.COM/;
 • ZAZNACZANIE WYMAGANEGO ZNAKU W SPECJALNYM POLU POD NAGŁÓWKIEM „AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY” W FORMULARZU REJESTRACYJNYM;
 • NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU „KONTYNUUJ”, PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

PO KLIKNIĘCIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZYCISKU „KONTYNUUJ” I POJAWIENIA SIĘ SPECJALNEGO KOMUNIKATU O POMYŚLNEJ REJESTRACJI, PROCES REJESTRACJI JEST ZAKOŃCZONY, A WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM STAJĄ SIĘ DLA ZAREJESTROWANEJ OSOBY OBOWIĄZKOWE.

UWAGA: JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI TEJ UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM, PROSIMY. NIE REJESTRUJ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ HTTPS://EXMO.COM/ I NIE KORZYSTAĆ Z JEJ USŁUG.

EXMO i osoba trzecia korzystająca ze strony znajdującej się w sieci Internet pod adresem https://exmo.com/ zawarły niniejszą Umowę na następujących warunkach.

  1. TERMINY I DEFINICJE

  W niniejszej Umowie, jeśli z tekstu nie wynika innego, poniższe terminy oznaczają:

  1. „Umowa” - niniejsza umowa z Użytkownikiem.
  2. „Konto” - funkcjonalna część Systemu, która służy do ewidencji Środków Użytkownika i operacji z nimi.
  3. „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy” - program w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, które są integralną częścią Umowy, którego tekst jest dostępny Użytkowniku w domenie w sieci Internet https://exmo.com/pl/docs/aml.
  4. „Czat” - funkcja Systemu, która służy do wysyłania i odbierania wiadomości pomiędzy Użytkownikami.
  5. „Kryptowaluta” - cyfrowa (krypto-) waluta, rozpowszechniana w przypadku braku jednego emitenta takiej waluty bezpośrednio pomiędzy posiadaczami takiej waluty.
  6. „Transakcja” - Umowa odpłatnego przeniesienia praw na Kryptowaluty zawierana pomiędzy Użytkownikami EXMO.
  7. „Deponowanie” - operacja związana z przelewem Środków na Konto.
  8. EXMO - EXMO FINANCE LLP., podmiot zarejestrowany zgodnie z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii, numer rejestracyjny OC393235 nadany 19 Maja 2014 r.,z siedzibą: 49 STATION ROAD, POLEGATE, ENGLAND, w tym bez ograniczeń, pracowników, urzędników, dyrektorów i akcjonariuszy, kontrahentów EXMO FINANCE LLP. W zależności od kontekstu EXMO może również oznaczać usługi, produkty, stronę internetową, treść i inne materiały dostarczane przez EXMO.
  9. „Kurs” - stosunek ilości Środków i ceny proponowanej przez Użytkownika do Transakcji wymiany Środków.
  10. „Taryfy” - płatność na rzecz EXMO dokonywana przez strony transakcji i ceny na dodatkowe usługi oferowane przez EXMO, stale umieszczone pod adresem https://exmo.com/pl/docs/fees/.
  11. „Waluta fiat” - pieniądze, wyemitowane przez państwo, określone na poziomie legislacyjnym, jako legalny środek płatniczy w kraju jego wydania.
  12. „Środki” - waluta fiat i Kryptowaluty stosowane podczas dokonywania Transakcji.
  13. „Transakcja marginalna” - transakcja zawarta z wykorzystaniem Środków udostępnionych Użytkownikowi do użytkowania zwrotnego i odpłatnego.
  14. „Poziom marży” - suma Środków znajdujących się na Koncie Użytkownika, niezbędnych do realizacji transakcji marginalnej, podawana w stosunku procentowym do sumy Środków dostępnych Użytkownikowi.
  15. „Zlecenie” - oferta Użytkownika na zawarcie umowy na określonych warunkach.
  16. „Strony” - EXMO i Użytkownik.
  17. „Konto osobiste” - ogół zabezpieczonych serwisów Systemu, stworzonych w wyniku rejestracji Użytkownika, za których pomocą Użytkownik ma możliwość publikowania Zlecenia dla dalszego zawierania Transakcji, oraz dawać EXMO polecenia przewidziane niniejszą Umową.

   W Koncie osobistym wyświetlana jest informacja dotycząca otwartych i uchylonych Zleceń, dokonanych Transakcji, informacje na temat dostępnych Użytkownikowi środków pieniężnych i/lub Kryptowaluty oraz inne informacje przewidziane w funkcjach Witryny.
  18. „Polityka prywatności” - zasady gromadzenia, przechowywania, rozpowszechnienia i ochrony danych osobowych otrzymywanych od Użytkowników przez EXMO, które są integralną częścią Umowy, których treść jest dostępna Użytkownikowi w domenie w sieci Internet https://exmo.com/pl/docs/privacy_policy/.
  19. „Witryna” - całość informacji, tekstów, elementów graficznych, projektów, obrazów, zdjęć, wideo i innych wyników działalności intelektualnej, oraz programów komputerowych, zawartych w systemie informatycznym zapewniającym dostępność takich informacji w sieci Internet w domen https://exmo.com/.
  20. „Usługi” - wszystkie i każda z Usług świadczonych przez EXMO.
  21. „System” - zestaw programów i środków technicznych, stosowanych przez EXMO w trybie automatycznym do przetwarzania transakcji dokonywanych przez Użytkownika w Koncie osobistym.
  22. „Użytkownik” - osoba fizyczna-użytkownik Witryny i/lub Systemu posiadająca zdolność do czynności prawnych zgodnie z lokalnym prawem, która zawarła Umowę z EXMO.
  23. “Dane Użytkownika Konta” - dane, potrzebne do otrzymania dostępu do Systemu i korzystania z niego takie jak LOGIN, password, a także inne dane potrzebne w ciągu registracji i po niej.
  24. „Wyeksportowanie środków z konta” - operacja eksportowania Środków z Konta użytkownika.
  25. „Stop-Out” - wymuszone zamknięcie pozycji handlowej w cenie rynkowej, w celu ochrony interesów finansowych uczestników Transakcji marginalnej przed negatywnym saldem Konta.
  26. „Dźwignia” - to stosunek funduszy własnych Użytkownika do wielkości operacji handlowych, które może wykonać na koszt Funduszy przyznanych mu na podstawie umowy pożyczki.

  Wszystkie pozostałe terminy i definicje, występujące w tekście Umowy, interpretowane są przez Strony zgodnie z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii i określonymi w sieci Internet zwykłymi zasadami interpretacji odpowiednich terminów.

  Nazwy punktów (artykułów) Umowy przeznaczone są wyłącznie dla wygody korzystania z tekstu Umowy i nie mają dosłownego znaczenia prawnego.

 1. 2. PRZEDMIOT UMOWY

  1. Zgodnie z niniejszą Umową EXMO zapewnia Użytkownikowi następujące:
   • dostęp do Systemu w celu realizacji Transakcji;
   • dostęp do Konta w Systemie;
   • możliwość dokonywania Transakcji marginalnych;
   • udziela informacje niezbędne do korzystania z Systemu i realizacji Transakcji.
  2. W zależności od miejsca zamieszkania Użytkownika, Użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Witryny. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich zasad i przepisów obowiązujących w miejscu jego zamieszkania i/lub na terenie, na którym Użytkownik otrzymuje dostęp do tej Witryny.
  3. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że podczas realizacji Transakcji on/ona dokonuje je z innym Użytkownikiem, a EXMO nie występuje w charakterze strony tej transakcji.
  4. Integralnymi i istotnymi częściami niniejszej Umowy są punkty poświęcone Polityce prywatności, Polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i Taryf.
 2. 3. DOSTĘP DO SYSTEMU, REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z CZATU

  1. EXMO zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji dotyczących Systemu, Kursu oferowanego przez innych Użytkowników, zawartych Transakcji oraz Zleceń opublikowanych w celu rejestracji w Systemie.
  2. W celu uzyskania dostępu do Systemu Użytkownik zarejestruje się w Systemie, po czym będzie miał dostęp do Konta osobistego w Systemie według Danych konta użytkownika.
  3. Użytkownik samodzielnie wybiera hasło podczas rejestracji w Systemie. Hasło może być zmienione przez Użytkownika w dowolnym momencie po rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony hasła i Danych konta przed osobami trzecimi, Użytkownik samodzielnie określa sposób zachowania określonych informacji i podejmuje działania w zakresie zapobiegania ich kompromitacji. W przypadku utraty lub kompromitacji hasła i/lub Danych konta użytkownika oraz w przypadku nielegalnego wykorzystania przez osoby trzecie dostępu do Konta osobistego, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym działu obsługi klienta EXMO (support@exmo.com) . Do czasu otrzymania przez EXMO takiej wiadomości wszystkie działania podejmowane za pomocą Konta osobistego Użytkownika będą traktowane jako dokonane przez Użytkownika jako posiadacza Konta.
  4. Korzystanie przez jednego Użytkownika z dwóch i więcej Kont osobistych jest zabronione i traktowane przez jako naruszenie Umowy.
  5. Użytkownik otrzymuje dostęp do Czatu po doładowaniu Konta na kwotę równą lub ekwiwalentną kwocie w wysokości nie mniejszej niż 500,00 (pięćset) dolarów USA, niezależnie od rodzaju Środków.
   Przy tym podczas korzystania z Czatu Użytkownikowi zabroniono:
   • obrażanie i grożenie innym Użytkownikom oraz administracji witryny (w przypadku naruszenia tego punktu możliwy jest permanentny ban użytkownika, który naruszył tę regułę);
   • użycie wulgaryzmów w każdej formie we wszystkich językach;
   • wypowiadanie się w celu nawoływania do nienawiści etnicznej, propagowania przemocy w każdej formie, obrażanie uczuć religijnych innych Użytkowników;
   • rozpowszechnianie linków w każdej formie;
   • publikowanie wiadomości z użyciem wyłącznie wielkich liter;
   • umieszczenie jednotypowych informacji, jednego powtarzającego się zwrota;
   • wezwanie do sprzedaży i zakupu Środków;
   • promowanie produktów i usług innych firm;
   • fludzenie, spamowanie, rozmowy na tematy niezwiązane z kryptowalutą i giełdą;
   • podanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o giełdzie.
 3. 4. KONTO

  1. Po rejestracji w Systemie Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta w Koncie osobistym. Użytkownik uprawniony jest do wykonywania operacji na Koncie i za pomocą Konta osobistego dawania zleceń Systemowi do dokonania operacji na Koncie w trybie automatycznym.
  2. EXMO podaje informacje niezbędne do doładowania Konta i wypłaty Środków z Konta w Koncie osobistym Użytkownika.
  3. W celu doładowania Konta Użytkownik powinien wyeksportować Środki zgodnie z danymi podanymi przez EXMO w Koncie osobistym Użytkownika. Użytkownik samodzielnie pokrywa wszystkie opłaty i usługi związane z przelewem oraz bierze na siebie ryzyko podania błędnych danych podczas przelewu.
  4. Konto uważane jest za doładowane przez Użytkownika w momencie otrzymania odpowiedniej kwoty środków pieniężnych na rachunku bankowym EXMO lub w momencie odbicia odpowiedniego zapisu w portfelu EXMO, pod warunkiem uzyskania nie mniej niż 6 (sześciu) potwierdzeń.
  5. EXMO zobowiązana jest do przyjęcia od Użytkowników Kryptowaluty, ich przechowywania, prowadzenia ich ewidencji, realizacji na zlecenie Użytkownika transakcji z nimi i wydawania Kryptowaluty Użytkownikowi na jego żądanie.
  6. EXMO prowadzi ewidencję środków pieniężnych zapisanych na Koncie i nie przechowuje środki pieniężne Użytkowników. Rozliczenia pieniężne podczas doładowania Konta oraz po realizacji Transakcji pomiędzy Użytkownikami, dokonywane są przez osoby trzecie (agregatory płatności, kredytowe i inne organizacje). EXMO nie ponosi odpowiedzialności za działania takich osób trzecich.
  7. Wszystkie operacje na Koncie odbywają się w imieniu Użytkownika. O ile nie postanowiono inaczej w Umowie lub innych umowach pomiędzy Stronami, EXMO nie przyjmuje żadnych zleceń dotyczących dokonywania operacji na Koncie Użytkownika od osób trzecich.
  8. Wszelkie Środki, wpłacone na Konto, należą do Użytkownika. EXMO ma prawo bez zezwolenia Użytkownika zablokować Środki zaksięgowane na Konto, albo spisać Środki z Konta tylko w przypadkach przewidzianych Umową.
  9. Na saldzie Środków na Koncie Użytkownika nie są naliczane odsetki, a EXMO nie ma przed Użytkownikiem zobowiązań do zapłaty tych odsetek.
  10. W celu wyeksportowania Środków z Konta Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny na Koncie osobistym. Przy tym Użytkownikowi na podany podczas rejestracji w Systemie adres e-mail zostanie wysłany komunikat na temat konieczności potwierdzenia lub rezygnacji z wyeksportowania. W przypadku rezygnacji z wyeksportowania Środków lub nie potwierdzenia przez Użytkownika tej operacji, Środki pozostaną na Koncie.
  11. System wyznaczył ograniczenia na wyeksportowanie Środków i Użytkownik nie może wypłacić Środki wcześniej niż 3 (trzy) dni od daty zmiany Danych konta Użytkownika w Systemie, w tym w przypadku zmiany lub odzyskiwania hasła oraz w przypadku zmiany sposobu autoryzacji.
  12. Użytkownik Potwierdza i zgadza się z tym, że operacje deponowania i eksportowania Środków w postaci pieniędzy fiatowych mogą być zatrzymywane z powodu weryfikacji bankowych i kontroli na okres do jednego (1) miesiąca. Podobnie i w związku ze specyfiką sieci kryptowalutowych Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że wpłaty i wypłaty Kryptowaluty na/z Konta może trwać od jednej (1) godziny do siedemdziesięciu dwóch (72) godzin, nie licząc przypadki wystąpienia nieprzewidzianych lub nieuniknionych problemów w sieci.
  13. W przypadku, gdy Użytkownik wykryje podejrzaną działalność transakcyjną, w tym, ale nie ograniczając się do, niezidentyfikowane wpłaty i wypłaty Środków na/z jego/jej Konta, które nie zostały zainicjowane przez Użytkownika, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym EXMO i postępować zgodnie z instrukcjami, wysłanymi mu przez EXMO. W przeciwnym razie EXMO zastrzega sobie prawo zablokować resztę Środków dostępnych na Koncie aż do czasu zakończenia śledztwa.
  14. EXMO może być zmuszona odwołać lub wycofać już wykonaną operację wypłaty Środków na żądanie instytucji finansowych, w tym, ale nie ograniczając się do, banków, uczestniczących w operacjach rozliczeniowych związanych z deponowaniema i wyeksportowaniem z Kont Użytkowników. W takich przypadkach Użytkownik zobowiązuje się współpracować z EXMO, w celu ustalenia przyczyny takiego żądania.
 4. 5. KOLEJNOŚĆ DOKONANIA TRANSAKCJI

  1. Transakcje w Systemie zawierane są na podstawie Zleceń opublikowanych przez Użytkowników i zgodnie z warunkami określonymi przez Strony na podstawie wstępnych warunków odpłatnego wywłaszczenia praw na Kryptowalutę. Przy tym EXMO w żadnym wypadku nie jest stroną Transakcji. Wszystkie Transakcje zawierane są pomiędzy Użytkownikami za informacyjnym pośrednictwem EXMO.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powinien złożyć Zlecenie tylko po dokładnym rozpatrzeniu, zrozumieniu i akceptacji skutków jego wykonania.
  3. EXMO pobiera od Użytkowników prowizję przy przeprowadzaniu Transakcji. Wysokość prowizji ustalana jest na podstawie Taryf.
  4. W celu opublikowania Zlecenia Użytkownik musi doładować swoje Konto na kwotę Środków, określoną w publikowanym Zleceniu, i wypełnić na stronie Witryny „Przetargi” albo „Wymiana” w zależności od rodzaju Zlecenia specjalny formularz, przewidziany dla każdego rodzaju Zlecenia określonego w pkt 6 niniejszej Umowy.
  5. Zlecenie Użytkownika rejestrowane jest w Systemie po sprawdzeniu obecności wystarczającej kwoty Środków na Koncie. EXMO kontroluje możliwość Użytkowników dokonywać Transakcji i w ten sposób zwiększa zaufanie Użytkowników do siebie i zmniejsza ryzyko niewykonania przez Użytkownika zobowiązań wynikających z Transakcji. System nie rejestruje Zlecenie w przypadku niewystarczającej kwoty Środków na Koncie do wykonania Transakcji na podstawie opublikowanego Zlecenia.
  6. Użytkownik nie może publikować więcej niż 20 (dwadzieścia) Zleceń w ciągu jednego dnia. System nie rejestruje Zlecenia powyżej określonej liczby.
  7. Zlecenie może być odwołane przez Użytkownika do momentu jego pełnej realizacji.
  8. Opublikowane Zlecenie jest dostępne dla wszystkich Użytkowników aż do momentu jego realizacji lub do momentu odwołania takiego Zlecenia. Opublikowane Zlecenie jest ofertą handlową Użytkownika na zawarcie Transakcji.
  9. Transakcja na podstawie opublikowanego Zlecenia zawiera się w przypadku, gdy System rejestruje Zlecenie przeciwstawne, opublikowane przez innego Użytkownika. Za Zlecenia przeciwstawne uważane są Zlecenia z tym samym typem wymiany i Kursem, ale w odwrotnej orientacji. Przy tym rejestracja przez System Zleceń przeciwstawnych przyznaje się Użytkownikami za akceptację Zleceń. Zlecenie uznaje się za spełnione w momencie rejestracji przez System Zlecenia przeciwstawnego.
  10. Zlecenie może być zrealizowane w części. Przy tym System wystawi nowe Zlecenie w wysokości niezrealizowanego salda w stosunku do początkowo opublikowanego Zlecenia.
  11. Realizacja Transakcji odbywa się w drodze przelewu na Konto Użytkownika odpowiednich Środków podanych w Zleceniach przeciwstawnych. Przelew podanych Środków odbywa się przez System automatycznie. Przy tym działania Systemu uważane są za dokonane w imieniu Użytkowników.
  12. Działania Użytkownika dotyczące publikacji Zleceń, odwołania Zleceń, zawierania Transakcji i realizacji Transakcji wyświetlane są w Koncie osobistym Użytkownika.
  13. Informacje o dokonanych Transakcjach dostępne są dla wszystkich Użytkowników na Witrynie w ciągu terminu określonego przez EXMO.
 5. 6. RODZAJE ZLECEŃ

  1. Proste zlecenie kupna
   1. Za Proste zlecenie kupna uważana jest oferta Użytkownika na zakup określonej kwoty Środków według Kursu ustalonego przez Użytkownika.
   2. W celu publikacji Prostego zlecenia Użytkownik wypełni w Koncie osobistym formularz przeznaczony do Prostego zlecenia kupna, podając informacje na temat kwoty Środków i Kursu.
   3. Proste zlecenie kupna może być zrealizowane według niższego Kursu niż określony w opublikowanym Zleceniu. Użytkownikowi zwraca się nadmiar zapłaconej przez niego prowizji. Wykonanie Zlecenia według większego Kursu, niż określony w opublikowanym Zleceniu, jest zabronione.
  2. Proste Zlecenie sprzedaży
   1. Za Proste zlecenie sprzedaży uważana jest oferta Użytkownika na zakup określonej kwoty Środków według Kursu ustalonego przez Użytkownika.
   2. W celu publikacji Prostego zlecenia sprzedaży Użytkownik wypełni w Koncie osobistym formularz, przeznaczony do Prostego zlecenia sprzedaży, podając informacje na temat kwoty Środków i Kursu.
   3. Podczas publikowania Prostego zlecenia sprzedaży Użytkownik ma możliwość korzystania z funkcji Systemu „Stop loss” lub „Trailing Stop”. Podstawą do korzystania z określonych funkcji Systemu jest oznaczanie naprzeciwko odpowiedniego pola w formularzu na opublikowanie Prostego zlecenia sprzedaży.
   4. Dla korzystania z funkcji Systemu „Stop loss” Użytkownik w formularzu Zlecenia podaje minimalną cenę realizacji Zlecenia. W przypadku spadku Kursu w Systemie Zlecenie opublikowane przez Użytkownika zostanie zrealizowane po osiągnięciu wartości podanej w polu „Stop loss”.
   5. Dla korzystania z funkcji Systemu „Trailing Stop” Użytkownik w formularzu Zlecenia podaje informacje na temat kwoty sprzedanych Środków, pozycji „Trailing Stop” i „Stop loss”. Przy tym Środki będą oferowane do sprzedaży według maksymalnego Kursu w Systemie. Jeśli Kurs w Systemie będzie wzrastać i powiększać się na pozycję wskazaną w rubryce „Trailing Stop”, Kurs Zlecenia opublikowanego przez Użytkownika proporcjonalnie wzrośnie. Przy tym pozycja „Stop loss” również wzrośnie do poziomu określonego w pozycji „Trailing Stop”.
  3. Zlecenie kupna w cenie rynkowej
   1. Za Zlecenie kupna w cenie rynkowej uważana jest oferta Użytkownika na zakup określonej kwoty Środków bez podania Kursu.
   2. W celu publikacji Zlecenia Użytkownik wypełni w Koncie osobistym formularz, przeznaczony do Zlecenia kupna po cenie rynkowej, podając informacje na temat kwoty potrzebnych Środków.
   3. Realizacja Zlecenia odbywa się według najniższego Kursu wśród Zleceń wystawionych przez Użytkowników.
   4. Wynagrodzenie EXMO w takim przypadku pobierane jest w momencie dokonania Transakcji.
  4. Zlecenie sprzedaży w cenie rynkowej
   1. Za Zlecenie sprzedaży w cenie rynkowej uważana jest oferta Użytkownika na sprzedaż określonej kwoty Środków bez podania Kursu.
   2. W celu publikacji Zlecenia Użytkownik musi wypełnić w Koncie formularz przeznaczony dla Zlecenia sprzedaży po cenie rynkowej, podając informacje na temat kwoty Środków, które zamierza sprzedać.
   3. Realizacja Zlecenia odbywa się według największego Kursu wśród Zleceń wystawionych przez Użytkowników.
   4. Wynagrodzenie EXMO w takim przypadku pobierane w momencie dokanania Transakcji.
  5. Złożone zlecenie kupna i sprzedaży
   1. Za Złożone zlecenie kupna i sprzedaży uważana jest oferta Użytkownika na zakup określonej kwoty Środków według Kursu określonego przez Użytkownika i na sprzedaż zakupionej kwoty Środków według Kursu określonego przez Użytkownika. W ten sposób, po opublikowaniu przez Użytkownika Złożonego zlecenia kupna i sprzedaży System opublikuje Proste zlecenie kupna, a po realizacji Transakcji Prostego zlecenia kupna System opublikuje Proste zlecenie sprzedaży.
   2. W celu publikacji Zlecenia Użytkownik wypełni w Koncie osobistym formularz przeznaczony do Złożonego zlecenia sprzedaży i kupna, podając informacje na temat kwoty Środków, które zamierza sprzedać i Kursu zakupu oraz Kurs sprzedaży zakupionych Środków.
   3. Do tego rodzaju Zlecenia stosowane są zasady określone dla Prostego zlecenia kupna i Prostego zlecenia sprzedaży, z uwzględnieniem specyfiki Złożonego zlecenia kupna i sprzedaży.
 6. 7. TRANSAKCJE MARGINALNE

  1. W określonych w Umowie przypadkach EXMO zapewnia Użytkownikowi możliwość zawarcia Transakcji marginalnej będącą świadczeniem Użytkownikowi określonej kwoty Środków na zasadach zwrotu i odpłatności.
  2. Dokonywanie Transakcji marginalnej dozwolone jest podczas publikowania następujących rodzajów Zleceń:
   1. Proste zlecenia sprzedaży;
   2. Proste zlecenia kupna;
   3. Złożone zlecenia kupna i sprzedaży, ale tylko w części kupna.
  3. Wdrożenie jakichkolwiek działań wynikających z funkcjonalności Systemu mających na celu zawarcie transakcji marginalnej (oznaczenie w polu "Pożyczka" / "Poszukiwanie pożyczki" itp.) Oznacza zgodę Użytkownika na warunki realizacji Transakcji marginalnej.
  4. Umowa pożyczki uważana jest za zawartą od momentu przekazania środków na Rachunek Użytkownika.
  5. Fundusze są dostarczane użytkownikom na zasadzie zwrotu i uciążliwości.
  6. Do realizacji Transakcji marginalnej, Użytkownik powinien posiadać na Koncie wymagany Poziom marży.
  7. Poziom marży wynosi 100% (sto procent) od kwoty dostępnych Środków udostępnionych dla Transakcji marginalnej. Poziom marży może być zmieniony ale nie może wynosić mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kwoty udostępnionych Środków.
  8. W przypadku realizacji Transakcji marginalnej na podstawie Zlecenia zgodnie z określonymi parametrami Użytkownika, System pobiera z Konta Użytkownika Środki w kwocie równej kwocie Środków udostępnionych Użytkownikowi oraz kwotę odpowiedniej prowizji. Wysokość prowizji ustalana jest zgodnie z Taryfami.
  9. Jeśli w wyniku realizacji Transakcji marginalnej u Użytkownika powstaje zadłużenie na Koncie w Systemie, EXMO ma prawo ograniczyć korzystanie z Konta osobistego do momentu wpłaty w wysokości wymaganej do spłaty zadłużenia na Koncie w Systemie. Przy tym Użytkownik zobowiązany jest doładować Konto, na którym powstało zadłużenie, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od momentu powstania tego zadłużenia.
  10. W przypadku zagrożenia niedoboru Poziomu marży na Koncie Użytkownika, EXMO ma prawo według własnego uznania i bez powiadomienia Użytkownika podjąć decyzję o natychmiastowym wykonaniu Zlecenia lub jego cofnięciu. Działania te nie są naruszeniem zobowiązań po stronie EXMO.
  11. Użytkownik zgadza się, że wymuszona likwidacja pozycji odbywa się przy poziomie marży mniej niż 30 % przy dźwigni 1:2, i określone działanie nie jest naruszeniem zobowiązań po stronie EXMO.
  12. Śledzenie zmian warunków realizacji transakcji marginalnych i zgodność wykonania wymogów magrinalnych jest bezpośrednim obowiązkiem klienta. EXMO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które może powodować brak informowania lub nieterminowe informowanie o żądaniu zwiększenia marży. EXMO nie jest zobowiązana w jakikolwiek sposób informować Użytkownika o wykonaniu Stop-out(ów), albo o sprzedaży lub likwidacji środków Użytkownika z jego Konta w Systemie przy doładowaniu konta w wyniku powstania zadłużenia.
 7. 8. WYKRYWANIE I ZAPOBIEGANIE NIELEGALNEMU KORZYSTANIU Z WITRYNY I SYSTEMU

  1. Użytkownikowi zabrania się zawierania transakcji podobnych Transakcjom, pomijając tryb składania Zleceń za pomocą wiadomości prywatnych lub innych funkcji Witryny i/lub Systemu. Prywatna wiadomość, na którą otrzymano skargę od jednego z użytkowników biorących udział w korespondencji, automatycznie przestaje być prywatną i staje się dostępna moderatorom i administracji.
  2. Użytkownikowi zabrania się korzystać z Witryny i/lub Systemu w inny sposób, niż jest to przewidziane w Umowie, w szczególności, Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na Witrynie reklamy, z wyjątkiem przypadków, gdy Strony zawarły odpowiedni aneks.
  3. Użytkownikowi zabrania się korzystać z Witryny i/lub Systemu w każdym nielegalnym celu, w tym pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa, finansowanie terroryzmu, prowadzenie działalności ekstremistycznej.
  4. Użytkownik zobowiązany jest w czasie wykonywania Transakcji przejść procedurę identyfikacji ustaloną przez System lub przez osoby trzecie (agregatorami płatności, kredytowymi i innymi organizacjami), i spełniać inne wymagania ustawodawstwa Wielkiej Brytanii w zakresie przeciwdziałania praniu (legalizacji) dochodów uzyskanych z działalności przestępczej.
 8. 9. OSTRZEŻENIE O RYZYKACH

  1. Użytkownik gwarantuje, że jest zapoznany z podstawowymi zasadami działania Kryptowalut oraz charakterystyki Kryptowalut wpływające na ich wartość oraz on/ona jest świadomy/a związanego z tym ryzyko:
   • Wahania ceny: Cena Kryptowalut jest bardzo niestabilna. Jej cechą charakterystycznł jest nagłe wzrosty ceny z powodu nieoczekiwanych zdarzeń lub zmian w nastrojach rynku.
   • Korzystanie z kredytu w celu dokonania transakcji finansowych: Korzystanie przez Użytkownika z kredytu zwiększa zysk Użytkownika, ale i potencjalne straty i może mieć istotny wpływ na prowizje. To także wprowadza Użytkownika w ryzyko utraty większej od kwoty, którą on/ona początkowo zainwestował(a).
   • Naliczone opłaty i koszty: Opłaty i koszty mogą obejmować spread, koszty kredytu i prowizje.
   • Przejrzystość cenowa: W porównaniu z papierowymi pieniędzmi, tu może mieć miejsce znaczne wahania ceny środków kryptowalutowych wykorzystywanych do określenia wartości pozycji Użytkownika. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Użytkownik nie otrzyma uczciwą i dokładną cenę za podstawową kryptowalutę podczas handlu.
  2. Użytkownik powinien uczestniczyć tylko w transakcjach handlowych, jeśli on/ona posiada wiedzę o rynkach finansowych i w pełni rozumie ryzyko związane z kryptowalutami.
  3. Użytkownik gwarantuje, że ma prawo do dokonywania transakcji z Kryptowalutami oraz że Użytkownik jest w pełni pełnosprawny.
  4. Użytkownik rozumie, że EXMO wyświetla na Witrynie Kurs, na którego podstawie dokonywane są Transakcje, i że taki Kurs jest ustawiony przez samych Użytkowników. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko ekonomiczne, związane z wyborem danego Kursu. EXMO nie gwarantuje Użytkownikowi, że Transakcja zostanie dokonana i że warunki takiej Transakcji będą atrakcyjne dla Użytkownika.
  5. Użytkownik rozumie, że EXMO nie ma żadnego stosunku do realizacji operacji i/lub transakcji z Kryptowalutami, więc Serwis nie bierze na siebie żadnej gwarancji w odniesieniu do terminów i/lub możliwości dokonania operacji i/lub transakcji z Kryptowalutami niezbędnych do dokonania Transakcji.
  6. Użytkownik rozumie, że wszelkie operacje z Kryptowalutami noszą charakter nieodwracalny i że Środki otrzymanego z Transakcji mogą być zwrócone jedynie na podstawie zawarcia dodatkowego aneksu z innym Użytkownikiem.
 9. 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OGRANICZENIA PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY I SYSTEMU

  1. Witryna i System obejmują wyniki działalności intelektualnej, należące do EXMO, jego podmiotów afiliowanych i innych powiązanych stron, sponsorów, partnerów, pracowników, wszystkich osób działających w imieniu EXMO, osób trzecich.
  2. Korzystając z Witryny i Systemu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że System, zawartość Witryny i struktura zawartości Witryny są chronione prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i innymi prawami własności intelektualnej, i że te prawa są ważne i chronione we wszystkich formach, na wszystkich nośnikach i w odniesieniu do wszystkich technologii, zarówno obecnie istniejących jak i opracowanych lub stworzonych w przyszłości. Żadne prawa do zawartości Witryny i Systemu nie przechodzą do Użytkownika w wyniku korzystania z Witryny i Systemu i zawarcia Umowy.
  3. W celu uniknięcia ewentualnych naruszeń Użytkownikowi zabrania się:
   • kopiować i/lub rozpowszechniać każde przedmioty praw własności intelektualnej umieszczonych na Witrynie i/lub w Systemie, z wyjątkiem przypadków, gdy taka funkcja jest dostępna na Witrynie i/lub w Systemie;
   • kopiować lub w inny sposób korzystać z oprogramowania Witryny i/lub Systemu oraz ich design;
   • umieszczać na Witrynie i/lub w Systemie dane osobowe osób trzecich bez ich zgody;
   • modyfikować w każdy sposób oprogramowanie Witryny i/lub Systemu, wykonywać czynności, mające na celu zmianę funkcjonowania i działania Witryny i/lub Systemu;
   • używać obraźliwych i naruszających prawa i wolności innych osób i grup osób słów jako nazw podczas rejestracji (nick, pseudonim).
 10. 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

  1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy, prawa Wielkiej Brytanii, norm moralności i obyczajności, albo w przypadku zmowy z innymi Użytkownikami w celu naruszenia warunków Umowy, EXMO ma prawo do blokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, blokowania lub ograniczenia dostępu z wykorzystaniem Konta osobistego Użytkownika do niektórych lub wszystkich funkcji Systemu.
  2. W przypadku naruszenia warunków zwrotu Środków udostępnionych w ramach Transakcji marginalnej, EXMO ma prawo do żądania od Użytkownika zapłaty kary umownej w wysokości 1% (jeden procent) od kwoty Środków przekazanych Użytkownikowi, za każdy dzień zwłoki.
  3. W przypadku wykrycia przypadków naruszenia przez Użytkownika rozdziału 8 Umowy, EXMO ma prawo usunąć Konto osobiste Użytkownika i żądać odszkodowania.
  4. EXMO nie ponosi odpowiedzialności za działanie Witryny i/lub Systemu i nie gwarantuje jego bezawaryjnej pracy. EXMO również nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji zamieszczonych na Witrynie i/lub w Systemie i możliwości nieprzerwanego dostępu do informacji o Zleceniach i zrealizowanych Transakcjach, możliwości publikacji Zleceń i zawierania Transakcji.
  5. Użytkownik korzysta z Witryny i Systemu w takiej postaci, w jakiej są przedstawione, na własne ryzyko. EXMO nie gwarantuje osiągnięcia żadnych efektów w wyniku korzystania z Witryny i/lub Systemu.
  6. EXMO nie gwarantuje, że Witryna i System spełniają wymagania Użytkownika, że dostęp do Witryny i/lub Systemu będzie nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów.
 11. 12. WARUNKI SPECJALNE

  1. Witryna i System może zawierać linki do innych witryn w sieci Internet (witryny osób trzecich). Wymienione osoby trzecie i ich zawartość nie są sprawdzane na zgodność z tymi lub innymi wymaganiami (rzetelność, kompletność, zgodność z przepisami itp.). EXMO nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje, materiały zamieszczone na witrynach osób trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pomocą Witryny i/lub Systemu, w tym za wszelkie opinie lub stwierdzenia wyrażone na witrynach osób trzecich, reklamę itp., oraz za dostępność takich witryn lub zawartości oraz skutki ich wykorzystania przez Użytkownika.
  2. EXMO ma prawo do dokonania cesji i przelania wierzytelności dotyczących wszelkich zobowiązań powstałych z tytułu Umowy. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na cesję i przelanie wierzytelności osobom trzecim. O cesji i/lub przelaniu wierzytelności EXMO informuje Użytkownika poprzez zamieszczanie odpowiedniej informacji na Witrynie i/lub w Systemie.
  3. Biorąc pod uwagę specyfikę transakcji EXMO nie prowadzi politykę zwrotu pieniędzy za transakcje (chargeback). Jednak, przez EXMO została opracowana i wdrożona polityka zwrotu (Cross-Chain Recovery Policy), która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące przypadków, gdy Użytkownik błędnie wpłaca jedną Kryptowalutę pod adres konta, gdzie powinna być wpisana inna Kryptowaluta. Zwrot krzyżowych depozytów w rzeczywistości jest niebezpieczny i bardzo czasochłonny. Nie wszystkie depozyty mogą być zwrócone i to zależy od tego, jaka Kryptowaluta była błędnie wysłana, a realizacja tego może zależeć od stopnia trudności, czasu i ryzyka bezpieczeństwa.
  4. Dokonując transakcji Użytkownik zgadza się i samodzielnie ponosi wszelkie ryzyka związane z realizacją transakcji. Do EXMO nie mogą być zgłaszane żadne roszczenia z tytułu anulowania transakcji. EXMO nie przyjmuje i nie przetwarza żadnych wniosków o zwrot i/lub anulowanie operacji.
 12. 13. GWARANCJE

  1. Ani EXMO, ani jego podmioty powiązane nie dają żadnych konkretnych obietnic w stosunku pracy Witryny i/lub Systemu. Na przykład, EXMO nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość Witryny, konkretnych funkcji Systemu lub ich niezawodności, dostępności lub zdolności zaspokojenia potrzeb Użytkownika. EXMO nadaje Stronę i System w postaci „jak jest” (bez gwarancji).
  2. O ile jest to dopuszczalne zgodnie z prawem EXMO wyklucza wszelkie gwarancje, poręczenia, warunki, oświadczenia i zobowiązania.
 13. 14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. O ile jest to dopuszczalne zgodnie z prawem ani EXMO, ani jego podmioty powiązane, ani dostawcy, ani dystrybutorzy EXMO nie będą ponosić odpowiedzialności za utracone zyski, dochody, straty finansowe, szkody pośrednie, specjalne, pośrednie, przykładowe straty.
  2. O ile jest to dopuszczalne zgodnie z prawem łączny zakres odpowiedzialności EXMO, jego podmiotów powiązanych, a także dostawców i dystrybutorów ogranicza się do kwoty, która została zapłacona EXMO za wszystkie usługi świadczone w ciągu 3 (trzech) miesięcy przed wystąpieniem zdarzenia powodującego odpowiedzialność.
  3. EXMO, jego podmioty powiązane, a także dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie koszty, straty lub szkody, które nie mogą być przewidziane z góry.
 14. 15. ODSZKODOWANIA

  1. Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić EXMO, jego podmioty powiązane i ich pracowników, członków zarządu, dyrektorów i akcjonariuszy przed wszelkimi szkodami zgłoszonymi przez osoby trzecie w wyniku działań Użytkownika w naruszeniu niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić EXMO, jego podmioty stowarzyszone i ich pracowników, członków zarządu, dyrektorów i akcjonariuszy przed wszelkimi stratami z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu, powstałych w wyniku uszkodzenia ciała, śmierci lub innych urazów związanych z zaniedbaniami lub nienależytym działaniem Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną.
  2. Strona żądająca zwrotu w każdym przypadku, należy niezwłocznie wysłać pisemne powiadomienie osobie, od której żądają zwrotu, a będzie współpracować z drugą stroną w sprawie ochrony takiego działania lub roszczenia. Niewykonanie lub opóźnienie w przedstawieniu takiego powiadomienia nie ogranicza prawa strony, od której żądają zwrotu, z wyjątkiem tego zakresu, w którym jest konieczne odszkodowanie. Strona, od której żądają zwrotu, ma prawo na własny koszt rozpocząć jakąkolwiek postępowanie lub negocjacje i rozwiązywanie jakiegokolwiek takiego żądania lub roszczenia. Strona, od której żądają zwrotu, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obliczenia, dokonane bez jej zgody lub za jakiekolwiek opłaty lub koszty poniesione przez drugą stronę po tym, jak Strona, od której żądają zwrotu rozpoczęła rozwiązanie sporu na drodze sądowej.
 15. 16. TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW

  1. Wszelkie spory, niezgodności i roszczenia wynikające w związku z wykonywaniem, odstąpieniem lub uznaniem nieważności Umowy, Strony rozwiązują w drodze polubownej. Strona, która ma jakiekolwiek roszczenia lub niezgodności, kieruje do drugiej Strony komunikat z podaniem powstałych roszczeń i/lub niezgodności.
  2. Strona, która nie wykonała swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy powinna niezwłocznie naprawić naruszenie i podejmuje odpowiednie środki w celu wyeliminowania skutków. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą Umową (w tym spory dotyczące istnienia, ważności lub rozwiązania niniejszej Umowy lub o konsekwencjach jego nieważności), przekazywane i ostatecznie rozwiązywane są przez arbitraż zgodnie z Procedurą Arbitrażu Londyńskiego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego.
  3. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących wykonania lub interpretacji niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygane polubownie lub w ramach procedury arbitrażowej, Firma ma prawo żądać rozstrzygnięcia sporu w Sądzie właściwym dla siedziby EXMO.
 16. 17. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

  1. Serwis ma prawo do jednostronnej zmiany warunków Umowy, Polityki prywatności, Polityki przeciwdziałania legalizacji dochodów, Cennika i Oferty, przy czym takie zmiany wchodzą w życie po upływie 3 (trzech) dni od chwili opublikowania nowej wersji odpowiednich dokumentów.
  2. Podczas każdego kolejnego odwiedzenia Witryny przed rozpoczęciem korzystania z Konta osobistego Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z nową wersją Umowy, Polityki prywatności, Polityki przeciwdziałania legalizacji dochodów, Taryf. Dalsze korzystanie z Witryny i Systemu oznacza zgodę Użytkownika z warunkami nowej wersji odpowiednich dokumentów.
  3. W przypadku niezgody Użytkownika z warunkami nowej wersji Umowy, Polityki prywatności, Polityki przeciwdziałania legalizacji dochodów, Taryf, Użytkownik powinien zrezygnować z korzystania z Witryny po realizacji wszystkich zawartych Transakcji z innymi Użytkownikami.
 17. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Z wyjątkiem przypadków określonych Umową i obowiązującym prawem Wielkiej Brytanii, wszystkie komunikaty, wiadomości i dokumenty w ramach wykonywania przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy, powinny być skierowane i uważane za otrzymane przez Strony w przypadku skierowania ich pocztą elektroniczną z właściwego adresu jednej ze Stron na właściwy adres innej. Za właściwe adresy uznawane są:
   • dla Użytkownika: adres e-mail podany w Koncie osobistym Użytkownika;
   • dla EXMO: support@exmo.com.
  2. EXMO i wszystkie wynikające z niego stosunki prawne regulowane są przepisami prawa Wielkiej Brytanii, bez względu na ich normy kolizyjne. Wszelkie wynikające spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.
  3. Uznanie przez sąd postanowień Umowy za nieważne lub niewykonalne nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Umowy, które pozostają ważne i wykonalne.